Titularitat
Tots els drets de la pàgina web www.majojoiers.com pertanyen a JORDI MAJÓ CASAS essent aquesta titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquesta pàgina web.

Continguts
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització per escrit del seu Titular, és una infracció que castiga la legislació vigent, estant subjecte a les responsabilitats civils i penals corresponents.

JORDI MAJÓ CASAS es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions, actualitzacions o cancel·lacions que consideri oportunes, de tots el continguts, així com de la presentació, que ofereix aquesta pàgina web.

JORDI MAJÓ CASAS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud, i/o actualitat dels continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple els de xat, foros d’opinió o pàgines obertes al lector) que JORDI MAJÓ CASAS ofereix en el seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitat il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; provocant danys en els sistemes físics i lògics del JORDI MAJÓ CASAS dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment citats.

El titular perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Enllaços
L’establiment d’un enllaç amb una pàgina web d’un tercer (link) no implica en cap cas l’existència d’una relació entre JORDI MAJÓ CASAS i el propietari de la pàgina web en les que s’estableixi, ni l’acceptació o responsabilitat pels continguts d’aquella. Igualment els enllaços de webs de tercers no comporta l’assumpció de cap tipus de titularitat ni de responsabilitat pels continguts d’aquelles.

JORDI MAJÓ CASAS no es fa responsable d’hipotètics danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o a de la presència d’altres elements lesius en aquesta pàgina web.

Usuaris enregistrats
En relació a les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a disposició dels usuaris a través del registre previ, aquests seran tractats d’acord a l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa aplicable.

JORDI MAJÓ CASAS compleix aquesta obligació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

L’usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos per la referida Llei i resta de normativa que la desenvolupa.

Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents condicions d’accés queden subjectes a la ordenació jurídica espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i JORDI MAJÓ CASAS, acorden sotmetre’s als Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.